Jak získat dlouhodobý pobyt v ČR?

Žádost o dlouhodobý pobyt se podává na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně K podání žádosti se musí žadatel dostavit osobně v úterý nebo ve čtvrtek od 13.00 do 15.00 hod., a to výhradně na základě předchozí registrace e-mailem na [email protected]áležitosti k žádosti o dlouhodobý pobyt v ČR se liší podle účelu pobytu v ČR, existují však společné náležitosti ke každé žádosti o dlouhodobý pobyt:
cestovní doklad;
dvě fotografie;
doklad o zajištění ubytování v ČR, kterým se v praxi se rozumí výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnictví bytu či domu), nájemní nebo podnájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování od majitele bytu nebo domu s ověřeným podpisem; podle cizineckého zákona stačí jedna z forem dokladu o ubytování, v praxi jich mohou některé úřady požadovat více;

More items

Jak získat trvalý pobyt v České republice?

Podmínky pro vydání povolení k trvalému pobytu Pro získání tohoto povolení musíte splnit tyto podmínky: 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR, K žádosti musí být předloženy veškeré náležitosti uvedené níže, Nesmí být shledány důvody pro zamítnutí či zastavení řízení o Vaší žádosti.

Kdo má narok na trvalý pobyt?

O povolení může cizinec požádat ve standardním případě po pěti letech nepřetržitého pobytu na území České republiky (existují výjimky, kdy může být tato doba zkrácena, např. někteří rodinní příslušníci občanů EU mohou žádat po dvou letech pobytu). Přitom pobyt na území za účelem studia se započítává jednou polovinou.

Jak získat přechodný pobyt v ČR?

Podmínkou vydání přechodného pobytu je, že daný cizinec v minulosti nijak neohrozil bezpečnost státu, ani nijak nenarušil veřejný pořádek. Potvrzení o přechodném pobytu je dobrovolné a vydává se na žádost občana Evropské unie, který pobývá v České republice.

Jak dlouho může pobývat cizinec v ČR?

Krátkodobý pobyt v ČR – bez víza Protože je Česká republika součástí tzv. schengenského prostoru (bez vnitřních hranic), můžete jako cizinec pobývat v celém schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dní v jakémkoliv 180denním období.

Jak dlouho může pobývat cizinec v ČR?

Krátkodobý pobyt v ČR – bez víza Protože je Česká republika součástí tzv. schengenského prostoru (bez vnitřních hranic), můžete jako cizinec pobývat v celém schengenském prostoru po dobu maximálně 90 dní v jakémkoliv 180denním období.

Jaký je rozdíl mezi trvalým bydlištěm a trvalým pobytem?

Pojem bydliště je vymezen zákonem jako místo, kde se osoba trvale zdržuje neboli kde skutečně bydlí. Trvalý pobyt je naopak právní pojem, který se týká evidence obyvatel a je závislý na zápisu do této evidence. Bydliště může být často měněno bez následků, například při změně nájmu nebo při přestěhování do jiného města.

Jak si udělat trvalý pobyt?

Obecní úřad. Nejprve se vydejte na obecní úřad v místě nového bydliště. Vyplníte tu přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předložíte doklad, který vás opravňuje užívat byt či dům. Může to být například kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo úředně ověřené potvrzení od majitele.

Co znamená trvalý pobyt?

Místem trvalého pobytu (tzv. trvalého bydliště) se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Co plyne z trvalého bydliště?

Trvalý pobyt je evidenčním údajem, který je zaveden do systému evidence obyvatel. Po přihlášení k TP v obci platí však pro občana veškeré práva ale i povinnosti, jako je např. hrazení poplatků za odpad, občanovi přináleží také uplatnit volební právo v této obci a pod.

Jak zařídit přechodný pobyt?

Vyřizování žádosti probíhá tak, že občan EU se dostaví na pracoviště MV ČR se všemi povinnými doklady, vyplní tam formulář, úředník žádost i náležitosti zkontroluje a pokud vše souhlasí, tak žádost přijme.

Co je to přechodné bydliště?

přechodné bydliště, místo přechodného pobytu – dočasný pobyt občana mimo objekt trvalého pobytu např. z pracovních, studijních, zdravotních, rekreačních nebo jiných důvodů, např. podle zákona č. 135/1982 Sb.

Co potřebuje Slovák k práci v ČR?

Cizinec může vykonávat práci za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné oprávnění k pobytu (jedná se zejména o zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 pobytového zákona, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR).

Co to je krátkodobý pobyt?

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu).

Kdy dostanu razítko do pasu?

Po příletu pouze dostanete do pasu razítko s platností maximálně 90 dní.

Jak dostat cizince do ČR?

Cizince lze do ČR pozvat dvěma způsoby: úředně ověřeným pozváním – podávaným na tiskopise nebo neoficiálním pozváním podávaným dopisem psaným volnou formou.

Jak se přihlásit k trvalému pobytu na obecním úřadě?

Pro přihlášení svého trvalého pobytu k adrese je třeba dojít na úřad obce s rozšířenou působností, který je místně příslušný adrese vašeho nového trvalého pobytu. Tam vyplníte formulář Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, prokážete svou totožnost osobním dokladem a také právo nemovitost používat.

Co je potřeba k prodloužení trvalého pobytu?

Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Co znamená trvalý pobyt?

Místem trvalého pobytu (tzv. trvalého bydliště) se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Co když nemám trvalé bydliště?

Ano, o bydlení lze zažádat i ve městě, kde nemáte trvalé bydliště. Je však nutné mít na paměti, že pouze minimum obcí a měst v ČR pronajímá byty lidem, kteří nejsou občany jejich obce.

Jak zrušit trvalé bydliště osobě která v bytě nebydlí?

Požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu lze pouze osobě, která na dané adrese již nebydlí. Nelze požádat o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ke své osobě. Tento údaj je změněn pouze přihlášením na novou adresu trvalého bydliště.

Jak zrušit trvalé bydliště osobě která v bytě bydlí?

Návrh může podat oprávněná osoba, čili pronajímatel nebo vlastník nemovitosti na obecním nebo městském úřadě, ve větších městech na úřadě městských částí nebo obvodů. Oprávněná osoba musí doložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu. Na ten však neexistuje jednotný vzor anebo formulář.

Jak dlouho trvá vyřízení trvalého pobytu?

Nezapomeňte, že cestovní doklady je nutno předkládat vždy osobně. Zákon o pobytu cizinců (pdf, 2 MB) stanoví lhůtu 60 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, a 180 dnů ode dne podání na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, během kterých má MV ČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout.

Kolik stojí kolek na prodloužení trvalého pobytu?

Příklad: Chcete prodloužit platnost vašeho průkazu o povolení k trvalému pobytu a nahlásit změnu místa bydliště. Přineste si tedy s sebou při podání žádosti kolky v hodnotě 2 500 Kč a 1 000 Kč.

Kdy podat žádost o trvalý pobyt?

Žádost o povolení k trvalému pobytu je oprávněn podat cizinec po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Jak získat trvalý pobyt v ČR pro Ukrajince?

Žádost o udělení trvalého pobytu podává občan Ukrajiny osobně na tom zastupitelském úřadu ČR v Ukrajině, v jehož obvodu působnosti má registrováno bydliště. Příjem žádostí o pobytová oprávnění je organizován na základě registrace k podání žádosti.