Kdy svědek nemusí vypovídat?

Svědek je dále oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Kdy mohu odmítnout vypovídat?

Právo nevypovídat nebo též právo odepřít výpověď umožňuje, podle článku 37 Listiny záklaních práv a svobod a § 100 trestního řádu, každému odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Právo odepřít výpověď se vztahuje na výpověď jako celek.

Co se stane když nepřijdu na výslech?

K výslechu se dostavit musíte. V případě, že se bez omluvy nedostavíte na stanovený termín výslechu, hrozí vám předvedení policejním orgánem. Orgán, který vás k výslechu předvolal, vám rovněž může v případě nedostavení se uložit pořádkovou pokutu ve výši až 50.000 Kč.

Jak probíhá výslech svědka u soudu?

Výslech svědka se koná tak, aby poskytl pokud možno úplný a jasný obraz o skutečnostech důležitých pro trestní řízení, které svědek vnímal svými smysly. Svědkovi musí být dána možnost, aby souvisle vypověděl vše, co sám o věci ví a odkud se dozvěděl okolnosti jím uváděné.

Kdo nemůže být svědkem?

Trestní řád nestanoví podmínky svědecké způsobilosti. Svědky tedy mohou být i osoby trestně neodpovědné, zejména děti nebo osoby s psychickými vadami. Česká právní úprava vychází ze stanoviska, že taková osoba může být slyšena jako svědek, je však třeba přezkoumat schopnost této osoby správně vnímat či vypovídat.

Kdy mohu odmítnout vypovídat?

Právo nevypovídat nebo též právo odepřít výpověď umožňuje, podle článku 37 Listiny záklaních práv a svobod a § 100 trestního řádu, každému odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Právo odepřít výpověď se vztahuje na výpověď jako celek.

Jaký je rozdíl mezi výslechem a podáním vysvětlení?

Poznámka ČFTI: Rozdíl mezi podáním vysvětlení a výslechem je ten, že podání vysvětlení poskytuje osoba podezřelá a výslech podstupuje osoba obviněná, obžalovaná nebo osoba v pozici svědka.

Jak probíhá podání vysvětlení?

Nejčastěji se podání vysvětlení týká běžných dopravních přestupků, jako je překročení povolené rychlosti či nesprávné parkování. Předvolání byste měli dostat písemně a do vlastních rukou. Jestliže má vysvětlení podat dítě či nesvéprávná osoba, pak je třeba doručit předvolání i jejímu právnímu zástupci (opatrovníkovi).

Jak se omluvit z výslechu?

Orgán, který vás k výslechu předvolal, vám rovněž může v případě nedostavení se uložit pořádkovou pokutu ve výši až 50.000 Kč. V případě, že se z vážného důvodu nemůžete dostavit k výslechu, je třeba se s předstihem omluvit orgánu, který vás předvolal, a doložit důvody pro vaši absenci.

Co se děje po podání vysvětlení?

Když už se k podání vysvětlení dostavíte, policejní orgán vám musí k vaší žádosti sdělit, zda jste předvoláni jako tzv. prověřovaná osoba (podezřelý) nebo jako svědek. Prověřovaná osoba má vždy právo výpověď odmítnout a policejní orgán to musí bez dalšího respektovat.

Kdo vede výslech?

Výslechy svědků provádí jednak policisté v rámci vyšetřování trestného činu, jednak jsou svědci vyslýcháni soudcem při jednání před soudem. Pro oběť trestného činu může být velmi náročné vybavovat si vzpomínky na okolnosti trestného činu a mluvit o tom s policisty nebo před soudem.

Jak se omluvit u soudu jako svědek?

Správní orgán vás může předvolat například jako svědka k podání svědecké výpovědi ve správním řízení. Předvolání musí být písemné a bude vám doručeno do vlastních rukou s dostatečným, zpravidla nejméně pětidenním předstihem.

Co Zarizuje svedek?

Jediným úkolem, který musí podle zákona svědek učinit, je dosvědčit uzavření manželství. To znamená být včas na svatebním místě, kde s platným průkazem totožnosti podepíše zápis o uzavření manželství. Pamatujte, že „svědčení“ je to jediné, co je od vás bez předchozí dohody očekáváno. Vše ostatní je jen na domluvě.

Co hrozi za Krivou vypoved?

Jestliže úmyslně nebude vypovídat pravdu, tedy bude lhát, dopouští se trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku. Za to mu může být uložen trest odnětí svobody na dobu až tří let, či některý z alternativních trestů.

Kdo má právo odepřít výpověď?

Svědek je dále oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Jak probíhá výslech?

Jak výslech probíhá? K výslechu si nezapomeňte přinést doklad totožnosti a dostavte se na stanovené místo včas. Orgán, který vás předvolal (zpravidla Policie ČR), vás znovu poučí o vašich právech a povinnostech, zjistí váš vztah k projednávané věci a dotčeným stranám, a pak již započne samotný výslech.

Kde sedi obzalovany?

Hlavním orientačním bodem je katedra, za kterou sedí soudce (či více soudců). Po pravé ruce soudce sedí žalobce, po levé ruce žalovaný. Pokud máte advokáta, tak ten si sedá vždy blíže k soudci. Naproti soudci mezi místy žalobce a žalovaného je „ohrádka“ pro vyslýchaného svědka anebo účastníka řízení.

Co hrozi za Krivou výpověď?

Jestliže úmyslně nebude vypovídat pravdu, tedy bude lhát, dopouští se trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 trestního zákoníku. Za to mu může být uložen trest odnětí svobody na dobu až tří let, či některý z alternativních trestů.

Jak zmenit výpověď?

Jako zaměstnanec už nemůžete zaměstnavateli doručenou výpověď odvolat, vzít jednostranně, respektive bez jeho součinnosti (souhlasu) zpět. Výpověď může být podle zákoníku práce odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

Kdo má právo odepřít výpověď?

Svědek je dále oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Jak probíhá výslech?

Jak výslech probíhá? K výslechu si nezapomeňte přinést doklad totožnosti a dostavte se na stanovené místo včas. Orgán, který vás předvolal (zpravidla Policie ČR), vás znovu poučí o vašich právech a povinnostech, zjistí váš vztah k projednávané věci a dotčeným stranám, a pak již započne samotný výslech.

Kdy mohu odmítnout vypovídat?

Právo nevypovídat nebo též právo odepřít výpověď umožňuje, podle článku 37 Listiny záklaních práv a svobod a § 100 trestního řádu, každému odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě blízké. Právo odepřít výpověď se vztahuje na výpověď jako celek.

Kdy je možné vydat trestní příkaz?

Druh rozhodnutí trestního soudu, které může samosoudce vydat pouze v případě splnění podmínek stanovených zákonem. Mezi tyto podmínky patří: uložení trestu odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem, domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěných prací atd.

Kdy se zahajuje trestní řízení?

Zahájení úkonů v trestním řízení po doručení oznámení o podezření na spáchání trestného činu konkrétní osoby, subjektu, či neznámého pachatele. Oznámení o podezření na spáchání trestného činu může podat policejní orgán, státní zastupitelství, správní orgán, fyzická či právnická osoba.

Kdo může být u podání vysvětlení?

Můžete požádat, aby výslech vedla osoba stejného nebo opačného pohlaví (např. v případě, kdy pachatelem byla osoba stejného pohlaví jako Vy). Otázky směřující do intimní oblasti je Vám možné klást šetrně a jen v nezbytných případech. Kdykoli máte právo podat námitky proti zaměření otázky.

Co znamená výzva k podání vysvětlení?

Co to znamená? Vysvětlení slouží k tomu, aby policie, nebo správní orgán zjistili potřebná fakta před zahájením řízení o přestupku. K podání vysvětlení mohou být předvoláni nejen podezřelý, ale i svědci, kteří byli u přestupku přítomni. Všichni jsou povinni se k předvolání dostavit.